Podžupan

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti v vseh pravicah in dolžnostih.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.

 

 

PODŽUPANJA OBČINE OSILNICA

MIRJANA ŠERCER

Tel: 01/894 15 05

Dostopnost