Občinski predpisi, odloki, sklepi

OSNOVNI AKTI:

– Statut občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2008126  in popravek:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/84659
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina
– Dopolnitev Statuta Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20182683

– Poslovnik Občinskega sveta občine: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20082288
– Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Poslovnik Nadzornega odbora občine: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2015959
– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine: Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0871/odlok-o-organizaciji-in-delovnem-podrocju-obcinske-uprave-obcine-osilnica

– Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20081114     in  Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1014

 

 

DRUGI AKTI:

– Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=2023100&stevilka=2843

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1323/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-osilnica

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20221019

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2033/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-kocevje-kostel-in-osilnica 

– Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0529/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-obcin-kocevje-kostel-in-osilnica

– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica 2017: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20163109 in spremembe: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20171238

– Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Osilnica, d.o.o.: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-1431/sklep-o-ustanovitvi-druzbe-socialno-varstveni-center-osilnica-d-o-o-

 

– Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3335/odlok-o-podlagah-za-odmero-komunalnega-prispevka-za-obstojeco-komunalno-opremo-na-obmocju-obcine-osilnica?h=

– Odlok o predkupni pravici Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1813/odlok-o-obcinskih-cestah-v-obcini-osilnica?h=   in spremembe: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1298/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskih-cestah-v-obcini-osilnica

– Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0037/odlok-o-kategorizaciji-obcinskih-cest-v-obcini-osilnica?h=

– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina in spremembe: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina in spremembe: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2052/odlok-o-sofinanciranju-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-osilnica

 

– Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1324/odlok-o-denarnem-prispevku-za-novorojence-predsolske-otroke-ucence-dijake-studente-in-obcane-v-obcini-osilnica

– Odlok o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina in spremembe: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Pravilnik o dodelitvi pomoči “de minimis” kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

– Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2848/odlok-o-dodelitvi-enkratne-denarne-nagrade-zlatim-maturantom-in-diplomantom-obcine-osilnica  

– Odlok o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0828/odlok-o-izvajanju-pogrebne-in-pokopaliske-dejavnosti-v-obcini-osilnica

– Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2954/odlok-o-plakatiranju-v-casu-volitev-in-referenduma-v-obcini-osilnica

Sklep o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Osilnica

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju Občine Osilnica

 

– Odlok o turističnem vodenju na območju Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1892/odlok-o-turisticnem-vodenju-na-obmocju-destinacije-kocevsko-ki-zajema-obcine-kocevje-kostel-in-osilnica

– Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica : www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2684/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-osilnica

DOC turisticnataksa. obrazec-mesecno.porocilo.18.3.2020.doc [53,25 KB]

 

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

 

Dostopnost