Občinska volilna komisija

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Osilnica 2022

 

Sklep o razrešitvi člana OVK Občine Osilnica

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Osilnica

 

 

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah in sicer Občinska volilna komisija:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

 

 

Dostopnost