Naloge in pristojnosti

Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov samostojno ureja in opravlja zadeve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih določenih z odlokom.

Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi oziroma prednosti posameznikom, pravnim osebam in interesnim skupinam.

Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Osilnica sta določena z Odlokom o organizciji in delovnem področju Občinske uprave občine Osilnica .

Dostopnost