Naloge in pristojnosti

Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov samostojno ureja in opravlja zadeve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih določenih z odlokom.

Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi oziroma prednosti posameznikom, pravnim osebam in interesnim skupinam.

Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Osilnica sta določena z Odlokom o organizciji in delovnem področju Občinske uprave občine Osilnica .

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 • opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti,
 • odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji,
 • opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe,
 • izvršuje zakonske in podzakonske predpise, izvršuje občinske predpise ter druge sklepe, ki jih sprejemajo organi občinske uprave skladno s svojimi pooblastili,
 • spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna in skrbi za njen razvoj skladno s sprejeto politiko,
 • vzpostavlja, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc,
 • spodbuja in usmerja družbeni razvoj,
 • zagotavlja opravljanje javnih služb.

 

VIŠJI REFERENT III

 •  vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;
 •  izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu;
 •  vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;
 •  opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
 •  sprejemanje strank in njihovih vlog;
 •  telefonska komunikacija za potrebe občinske uprave;
 •  vodenje postopkov vezanih na osnovno zavarovanje občanov brez prihodkov;
 •  vodenje postopkov vezanih na socialne občinske pomoči;
 •  vodenje postopkov vezanih na druge občinske denarne pomoči;
 •  pomoč pri pripravi investicijskih programov;
 •  priprava soglasij k PGD-jem;
 •  nadzor in izdaja potrdil o priključitvah na lokalno gospodarsko javno infrastrukturo.

 

FINANČNIK V

 • finančno – računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na podlagi likvidiranih dokumentov; pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov)
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna
 • druge naloge po navodilu in nalogu župana.

 

DELOVODJA V

 • načrtovanje dela
 • nadzorovanje drugih delavcev
 • vodenje potrebnih evidenc.

 

ADMINISTRATOR V

 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
 • oblikovanje in vodenje baz podatkov
 • sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju
 • sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil.

 

EKONOM IV

 • nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala
 • vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala
 • vodenje evidenc.

 

HIŠNIK IV

 • opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav,
 • opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi,
 • obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih
 • urejanje objektov in okolice
 • druge naloge po navodilu in nalogu župana.

 

VZDRŽEVALEC IV – II

 • spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev
 • obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev
 • opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.

 

KOMUNALNI DELAVEC II

 • urejanje, čiščenje javnih površin
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del
 • opravljanje drugih fizičnih del.

 

 

Pravilnik o sistemizaciji, april 2024

Izjava – objava Pravilnika

Izjava – neustanovljen sindikat

Dostopnost