Nadzorni odbor in zapisniki nadzornega odbora

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
V skladu s 37. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

• opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Osilnica v mandatnem obdobje 2018 – 2022 sestavljajo:

– Šercer Anton , predsednik,

– Tatjana Bauer, članica,

– Dejan Žagar, član.

Zapisniki sej Nadzornega odbora Občine Osilnica v mendatnem obdobju 2010 – 2014 in v mandatnem obdobju 2014 – 2018 se nahajajo na desni strani.

Programi dela nadzornega odbora in finančni načrti za posamezno leto so prav tako objavljeni na desni strani.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Osilnica se nahaja v rubriki na desni strani.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

DATOTEKA:
PDF Vabilo na 2. sejo NO, z dne 12. 12. 2019 [27,28 KB]
PDF zapisnik 1. redne seje NO, z dne 15. 2. 2019 [101,43 KB]
PDF Zapisnik 3. redne seje – 2019 [304,63 KB]
PDF Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora [319,88 KB]
PDF Zapisnik 1. redne seje z dne 7.8.2020 [71,95 KB]
PDF Zapisnik seje NO z dne 12. 12. 2019 [116,04 KB]
PDF Končno poročilo o opravljenem nadzoru z dne 12. 12. 2019 [157,95 KB]
PDF Finančni načrt NO za leto 2020 [40,89 KB]
PDF Letni program NO za leto 2020 [98,08 KB]

Dostopnost