Člani občinskega sveta Občine Osilnica

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA V MANDATNEM OBDOBJU 2022 – 2026:

  1. Matej Štimec , Križmani, 1337 Osilnica
  2. Ankica Konečnik, Ribjek, 1337 Osilnica
  3. Mirjana Šercer, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica
  4. Magi Žagar, Osilnica, 1337 Osilnica
  5. Anamarija Štimec, Mirtoviči, 1337 Osilnica
  6. Zorica Viljevac, Osilnica, 1337 Osilnica
  7. Darko Vesel, Sela, 1337 Osilnica

____________________________________________________________________________________

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022:

1. Mirjana Šercer, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica
2. Matej Štimec, Križmani, 1337 Osilnica
3. Anamarija Štimec, Mirtoviči, 1337 Osilnica
4. Nedeljko Poje, Padovo pri Osilnici, 1337 Osilnica
5. Željko Knaus, Ribjek, 1337 Osilnica
6. Anton Švab, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica
7. Magi Žagar, Osilnica, 1337 Osilnica
______________________________________________________________________________

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA V MANDATNEM OBDOBJU 2014 – 2018:

1. Branko Osvald, Osilnica, 1337 Osilnica
2. Anamarija Štimec, Mirtoviči, 1337 Osilnica
3. Željko Knaus, Ribjek, 1337 Osilnica
4. Mirjana Šercer, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica
5. Anica Rugole, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica
6. Zvonko Žagar, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica
7. Metod Marolt, Padovo pri Osilnici, 1337 Osilnica

Podžupanja Občine Osilnica je Anamarija Štimec, Mirtoviči, 1337 Osilnica.

 

_________________________________________________________________________

 

Podžupan Občine Osilnica in člani občinskega sveta Občine Osilnica, v mandatu 2010 – 2014:

Mladen ŽAGAR, podžupan
Cveto VESEL, član
Stanko JANEŠ, član
Zdravko OSVALD, član
Anamarija ŠTIMEC, članica
Jožef ŠTIMEC, član
Geraldine FRBEŽAR, članica

_______________________________________________________________

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.V skladu s 15. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
• sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
• sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic javnih zavodov in javnih podjetjih,
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev nadzornega odbora,
• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
• določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, če je razrešen,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
• razpisuje referendum,
• s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
• določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
• ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
• imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
• določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
• sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
• določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
• sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
• lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa,
• v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občina Osilnica ima 7 članov občinskega sveta.

Dostopnost