Default image

david

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:   • naziv organa: Občina Osilnica • sedež: Osilnica 11, 1337 Osilnica • tel.: 01/8941-505 • elektronski naslov: obcina@osilnica.si • matična številka: 5874220 • transakcijski račun: SI56 0128 8010 0005 193o odgovorna oseba: Alenka Kovač,…

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Tanja Žagar Majetić, svetovalka za varstvo osebnih podatkov in informacij javnega značaja   Datoteke: DOC zahteva posameznika za dopolnitev popravek izbris omejitev obdelave prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov DOC zahteva…

Župan

DELOVNO PODROČJE ŽUPANA V okviru svojih pristojnosti župan predvsem: • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih…

Občinski svet in zapisniki občinskega sveta Občine Osilnica

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022: 1. Mirjana Šercer, Bosljiva Loka, 1337 Osilnica 2. Matej Štimec, Križmani, 1337 Osilnica 3. Ivica Klepec, Padovo pri Osilnici, 1337 Osilnica (ODSTOPIL) 4. Nedeljko Poje, Padovo pri Osilnici, 1337 Osilnica 5. Željko Knaus, Ribjek, 1337 Osilnica 6. Zvonko…

Vabila na seje občinskega sveta z gradivom

Spoštovani, v rubriki “Seje občinskega sveta in gradivo”  se nahajajo vabila na seje občinskega sveta, in gradivo, ki bo na določeni seji predmet obravnave. * rubrika je v izdelavi DATOTEKA: Sklic 18. redne seje Gradivo 18. redne seje Gradivo 18.…

Statut Občine Osilnica in Poslovnik občinskega sveta Občine Osilnica

– Statut Občine Osilnica:  – Spremembi in dopolnitve Statuta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina – Dopolnitev Statuta Občine Osilnica:  – Poslovnik občinskega sveta Občine Osilnica – Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

Nadzorni odbor in zapisniki nadzornega odbora

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu s 37. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti: • opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine,…

Občinska uprava Občine Osilnica

Občinska uprava opravlja v skladu z zakonom, statutom, in splošnimi akti občine upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi…

Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica (UKINJENA)

V letu 2009 je bil ustanovljen skupni organ občinske uprave občin Kostel in Osilnica – “Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica”. Področja delovanja skupne uprave so:- občinske inšpekcije, – občinske računovoske in finančne službe, – prostorsko načrtovanje in varstvo okolja;…

Dostopnost