david

david

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:   • naziv organa: Občina Osilnica • sedež: Osilnica 11, 1337 Osilnica • tel.: 01/8941-505 • elektronski naslov: obcina@osilnica.si • matična številka: 5874220 • transakcijski račun: SI56 0128 8010 0005 193o odgovorna oseba: Alenka Kovač,…

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Tanja Žagar Majetić, svetovalka za varstvo osebnih podatkov in informacij javnega značaja   Datoteke: DOC zahteva posameznika za dopolnitev popravek izbris omejitev obdelave prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov DOC zahteva…

Župan

DELOVNO PODROČJE ŽUPANA V okviru svojih pristojnosti župan predvsem: • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih…

Vabila na seje občinskega sveta z gradivom

Spoštovani, v rubriki “Seje občinskega sveta in gradivo”  se nahajajo vabila na seje občinskega sveta, in gradivo, ki bo na določeni seji predmet obravnave. * rubrika je v izdelavi DATOTEKA: Sklic 18. redne seje Gradivo 18. redne seje Gradivo 18.…

Statut Občine Osilnica in Poslovnik občinskega sveta Občine Osilnica

– Statut Občine Osilnica:  – Spremembi in dopolnitve Statuta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina – Dopolnitev Statuta Občine Osilnica:  – Poslovnik občinskega sveta Občine Osilnica – Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

Nadzorni odbor in zapisniki nadzornega odbora

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu s 37. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti: • opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine,…

Občinska uprava Občine Osilnica

Občinska uprava opravlja v skladu z zakonom, statutom, in splošnimi akti občine upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi…

Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica (UKINJENA)

V letu 2009 je bil ustanovljen skupni organ občinske uprave občin Kostel in Osilnica – “Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica”. Področja delovanja skupne uprave so:- občinske inšpekcije, – občinske računovoske in finančne službe, – prostorsko načrtovanje in varstvo okolja;…

Dostopnost