Vabilo na srečanje za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS PPD v Osilnici

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe pripravlja Strategijo lokalnega razvoja za novo programsko obdobje do leta 2027, ki bo podlaga za črpanje nepovratnih evropskih sredstev, tako imenovanih LAS projektov.

 

 

Za pripravo Strategije vabimo k sodelovanju predstavnike občin, javnih zavodov, podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predstavnike društev in druge zainteresirane, s katerimi bomo poiskali potrebe, predloge in ideje za razvoj v vaši občini in na območju LAS.

 

Srečanje za pripravo Strategije lokalnega razvoja v Osilnici bo

v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 10. uri,

v prostorih nekdanjega obrata Tekstilane, Osilnica 11 b.

 

Za lažjo organizacijo srečanja prosimo za potrditev udeležbe do 26. marca na elektronski naslov: info@las-ppd.si ali po telefonu: 01 620 84 71.

 

Za pomoč pri oblikovanju idej za projektne predloge prilagamo obrazec Projektni predlog , ki je dostopen tudi na spletni strani www.las-ppd.si, ter več informacij o novem programskem obdobju.

 

 

VEČ INFORMACIJ O NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU IZVAJANJA PROGRAMA CLLD:

 

Skupščina LAS je 27. 2. 2023 potrdila spremembo Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, s katero pričenjamo s pripravo Strategije lokalnega razvoja, ki jo je potrebno pripraviti do 31. 7. 2023.

 

Sredstva bo naš LAS lahko kot do sedaj črpal iz dveh skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), oba pa imata določene cilje, katerim je v Strategiji potrebno slediti.

 

Povzetek ciljev za sklada EKSRP in ESRR iz NAVODIL za pripravo Strategij lokalnega okolja:

 

  • EKSRP: Za sklad EKSRP mora SLR prispevati k specifičnemu cilju »SC8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom«.

Projekti v okviru intervencije LEADER prispevajo k naslednjim temam: socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu (idr.) kmetovanju itd. Projekti morajo hkrati prispevati k doseganju ciljev SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, inovativnosti, enakopravnemu vključevanju različnih partnerjev ter višji dodani vrednosti območja LAS.

 

  • Za ESRR mora biti razviden prispevek k Programu EKP, in sicer k Specifičnem cilju 9.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.

 

Vsebinsko lahko SLR pri ESRR naslavlja naslednje vsebine: podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti. Pri določanju ukrepov CLLD pri ESRR je potrebno upoštevati:

 

  • da morajo projekti prispevati k boljši kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, zagotavljati ustrezno dostopnost storitev tako v urbanih središčih kot na podeželju, izboljšati področje dolgotrajne oskrbe in preventivnih zdravstvenih ukrepov, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, krepitev kompetenc ter skrb za prikrajšane skupine. Obenem bodo območja lokalnih akcijskih skupin bolj prepoznavna na področju lokalnega podjetništva, pri inovativni uporabi lokalnih virov, (eko)turizmu ter ohranjanju naravne raznolikosti in kulturne dediščine.

 

  • da morajo projekti hkrati prispevati k doseganju ciljev SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, inovativnosti, enakopravnem vključevanju različnih partnerjev ter višji dodani vrednosti območja LAS.

 

Dostopnost