Leto 2021

Župan

DELOVNO PODROČJE ŽUPANA V okviru svojih pristojnosti župan predvsem: • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun…

Dostopnost