Župan

DELOVNO PODROČJE ŽUPANA

V okviru svojih pristojnosti župan predvsem:
• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
• skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
• skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
• predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti tajnika občine za te naloge,
• imenuje in razrešuje tajnika občine, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
• usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
• opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana.

Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.


ŽUPANJA OBČINE OSILNICA, ALENKA KOVAČ

Naslov:
OBČINA OSILNICA
ga. KOVAČ Alenka
Osilnica 11
1337 Osilnica

Telefonska številka: (01) 894 15 05
Mobilna številka: 030  450  790
Elektronski naslov: zupanja.osilnica@siol.net

Uradne ure za stranke:
ponedeljek in torek od 08. do 12. ure

 

Dostopnost