Vloge in obrazci

VLOGE IN OBRAZCI:

DOC-Vloga-za-izdajo-potrdila-o-namenski-rabi-6042-KB

PDF Vloga za izdajo lokacijske informacije [187,73 KB]

PDF Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti [197,88 KB]

DOC Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [67,07 KB]

PDF Izračun komunalnega prispevka [166,29 KB]
DOC Ponudba za prodajo zemljišča [46,08 KB]

PDF Vloga za nakup, menjavo, prodajo stavbnega zemljišča [184,69 KB]

DOC Vloga za izdajo projektnih pogojev [41,47 KB]

PDF Zahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]

DOC Izjava zavezanca glede spremembe podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč [70,14 KB]
DOC Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – sprememba lastnika oz. uporabnika [81,41 KB]

PDF Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim [175,50 KB]

 

DOC Vloga za izdajo soglasja za dela na zemljiščih in objektih – vzdolž javne ceste – sečnja, spravilo [70,66 KB]

DOC Vloga za soglasje o posegu na občinski ceste in varovalnem pasu ceste [58,88 KB]

DOC Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti javni poti [59,39 KB]

PDF Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti [178,21 KB]
PDF Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto [175,72 KB]
PDF Vloga za izdajo dovoljenja za prekope ceste [197,04 KB]

PDF Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah [196,25 KB]

PDF Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve [177,92 KB]
PDF Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del [211,77 KB]

 

DOC Prijava izjemnega podaljšanja obratovalnega čas [53,25 KB]
DOC Prijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [48,13 KB]

DOC Obrazec za mesečno poročanje – turistična taksa [51,20 KB]

 

DOC Vloga za obremenitev okolja s hrupom A [66,05 KB]

 

DOC Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca [48,64 KB]

 

DOC Vloga za prekop posmrtnih ostankov pokojne osebe oz. žare [64,00 KB]

Dostopnost