Vloge in obrazci

VLOGE IN OBRAZCI:

PDF Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah [196,25 KB]
PDF Vloga za izdajo lokacijske informacije [187,73 KB]
PDF Izračun komunalnega prispevka [166,29 KB]
DOC Ponudba za prodajo zemljišča [46,08 KB]
DOC Obrazec za mesečno poročanje – turistična taksa [51,20 KB]
DOC Izjava zavezanca glede spremembe podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč [70,14 KB]
DOC Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – sprememba lastnika oz. uporabnika [81,41 KB]
DOC Vloga za izdajo projektnih pogojev [41,47 KB]
DOC Vloga za izdajo soglasja za dela na zemljiščih in objektih – vzdolž javne ceste – sečnja, spravilo [70,66 KB]
DOC Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [67,07 KB]
DOC Vloga za prekop posmrtnih ostankov pokojne osebe oz. žare [64,00 KB]
DOC Vloga za soglasje o posegu na občinski ceste in varovalnem pasu ceste [58,88 KB]
PDF Zahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]
DOC Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cestijavni poti [59,39 KB]
DOC Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi [60,42 KB]
DOC Prijava izjemnega podaljšanja obratovalnega čas [53,25 KB]
DOC Prijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [48,13 KB]
DOC Vloga za obremenitev okolja s hrupom A [66,05 KB]
DOC Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca [48,64 KB]
PDF Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve [177,92 KB]
PDF Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del [211,77 KB]
PDF Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim [175,50 KB]
PDF Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti [178,21 KB]
PDF Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto [175,72 KB]
PDF Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti [197,88 KB]
PDF Vloga za izdajo dovoljenja za prekope ceste [197,04 KB]
PDF Vloga za nakup, menjavo, prodajo stavbnega zemljišča [184,69 KB]

Dostopnost