Vloge in obrazci

VLOGE IN OBRAZCI:

Vloga dijaki, študenti 2022/23

Vloga za uveljavljanje pravice do enkratnega denarnega prispevka za učence za šolsko leto 2022/2023

Vloga za uveljavljanje pravice do denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica

 

 

 

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE za namen gradnje oz drug poseg v prostor

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE za namen pravnega posla

PDF Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti [197,88 KB]

DOC Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [67,07 KB]

PDF Izračun komunalnega prispevka [166,29 KB]
DOC Ponudba za prodajo zemljišča [46,08 KB]

PDF Vloga za nakup, menjavo, prodajo stavbnega zemljišča [184,69 KB]

DOC Vloga za izdajo projektnih pogojev [41,47 KB]

PDF Zahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]

DOC-Izjava-zavezanca-glede-spremembe-podatkov-pri-odmeri-nadomestila-za-uporabo-stavbnih-zemljišč

DOC Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – sprememba lastnika oz. uporabnika [81,41 KB]

PDF Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim [175,50 KB]

 

 

DOC Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti javni poti [59,39 KB]

PDF Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti [178,21 KB]
PDF Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto [175,72 KB]
PDF Vloga za izdajo dovoljenja za prekope ceste (sečnja, spravilo) [197,04 KB]

PDF Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah [196,25 KB]

PDF Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve [177,92 KB]
PDF Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del [211,77 KB]

 

DOC Prijava izjemnega podaljšanja obratovalnega čas [53,25 KB]
DOC Prijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [48,13 KB]

 

DOC-Obrazec-za-mesecno-porocanje-turisticna-taksa

DOC Vloga za obremenitev okolja s hrupom A [66,05 KB]

 

DOC-Vloga-za-uveljavljanje-enkratnega-denarnega-prispevka-za-novorojenca

 

DOC Vloga za prekop posmrtnih ostankov pokojne osebe oz. žare [64,00 KB]

Dostopnost