Vloge in obrazci

VLOGE IN OBRAZCI:

Vloga dijaki, študenti 2022/23

Vloga za uveljavljanje pravice do enkratnega denarnega prispevka za učence za šolsko leto 2022/2023

Vloga za uveljavljanje pravice do denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica

 

 

 

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE ZA NAMEN GRADNJE OZ. DRUG POSEG V PROSTOR

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE za namen pravnega posla

POBUDA ZA IZVEDBO LOKACJSKE PREVERITVE

Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

DOC Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [67,07 KB]

PDF Izračun komunalnega prispevka [166,29 KB]
DOC Ponudba za prodajo zemljišča [46,08 KB]

VLOGA ZA NAKUP, PRODAJO ALI MENJAVO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Vloga za najem stavbnega zemljišča

VLOGA ZA PETLETNO OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZARADI VSELITVE V NOVOGRADNJO

VLOGA ZA PETLETNO OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBČANE, KI PREJEMAJO DENARNO SOCIALNO POMOČ oz. VARSTVENI DODATEK

DOC Vloga za izdajo projektnih pogojev [41,47 KB]

PDF Zahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]

DOC-Izjava-zavezanca-glede-spremembe-podatkov-pri-odmeri-nadomestila-za-uporabo-stavbnih-zemljišč

DOC Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – sprememba lastnika oz. uporabnika [81,41 KB]

Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA GLEDE SKLADNOSTI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI AKTI

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA

Vloga za prijavo začasnega objekta

 

 

DOC Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti javni poti [59,39 KB]

Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti – brezplačno

Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti

Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto

Vloga za izdajo dovoljenja za prekope ceste (sečnja, spravilo)

Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah

Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

 

DOC Prijava izjemnega podaljšanja obratovalnega čas [53,25 KB]
DOC Prijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [48,13 KB]

 

DOC-Obrazec-za-mesecno-porocanje-turisticna-taksa

Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo dovoljenja za postavitev objektov oglaševanja, usmerjanja in obveščanja na zasebnih površinah

Obvestilo lokalne skupnosti o prireditvi

 

DOC-Vloga-za-uveljavljanje-enkratnega-denarnega-prispevka-za-novorojenca

 

DOC Vloga za prekop posmrtnih ostankov pokojne osebe oz. žare [64,00 KB]

 

Zahteva za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Dostopnost