Varstvo osebnih podatkov

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica, ID za DDV: SI27549887, matična številka: 5874220.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

3. Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti -varstva osebnih podatkov

4. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

Evidenca dejavnosti obdelave

5. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

 

Ime vloge Namen Osebni podatki, ki se zbirajo Rok hrambe osebnih podatkov Pravna podlaga
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o  prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Zahteva za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov. Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o  prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

 

6. Varstvo osebnih podatkov na spletni strani

Politika zasebnosti spletne strani
Politika piškotkov

 

7. Druge vloge in obrazci

Ime vloge Namen Osebni podatki, ki se zbirajo Rok hrambe osebnih podatkov Pravna podlaga
Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi Prijava javne prireditve oziroma shoda. Vlagatelj: ime in priimek/naziv, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Organizator: ime in priimek, ime in priimek zastopnika, naslov, EMŠO, matična številka, državljanstvo.

Vročanje spisov: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

5 let. Zakon o javnih zbiranjih. Povezava: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1455
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve Namen pobude za izvedbo lokacijske preveritve je določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in omogočanje začasne rabe prostora. Podatki pobudnika: ime in priimek, naziv, naslov, podatki o nepremičnini (K.O., parc. št.), namen izdaje lokacijske informacije, vrsta objekta in gabariti. 10 let.
Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca Uveljavljanje pravice za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Kontaktni in ID podatki vlagatelja: Ime in priimek vlagatelja, matična številka (EMŠO), davčna številka, številka osebnega računa, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in naslov za vročanje pošte, telefonska številka. Kontaktni in ID podatki novorjenca: ime in priimek, matična številka (EMŠO), državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in naslov za vročanje pošte 10 let. ODLOK o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
Vloga za enkratno (izjemno) podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Prijava izjemnega (enodnevno ali večdnevno) podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije. Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. 2 leti. Zakon o gostinstvu (ZGos), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom Izdaja dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Vlagatelj: ime in priimek / naziv, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Odgovorna oseba za izvedbo prireditve: ime in priimek. Pooblaščenec: ime in priimek. 2 leti. Zakon o varstvu okolja ,

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ,

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup

Zakon o javnih zbiranjih

Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti Izdaja soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste. Podatki o vlagatelju (ime in priimek, naziv, naslov, telefon) in podatki o lokaciji (k.o., parc. štev., predviden odmik od roba cestišča), opis nameravanega posega ob občinski cesti. 5 let. Zakon o cestah (ZCes-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788.
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti (ko gre za pripravo in izdajo projektnih in drugih pogojev za gradbena dela v varovalnem pasu ceste in dela, ki lahko vplivajo na varnost cestnega prometa) Izdaja soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste. Podatki o vlagatelju (ime in priimek, naziv, naslov, telefon) in podatki o lokaciji (k.o., parc. štev., predviden odmik od roba cestišča), opis nameravanega posega ob občinski cesti. 5 let.
Vloga za izdajo dovoljenja za prekope ceste Vloga se izdaja za dovoljenje prekopa ceste. Podatki o vlagatelju: ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta, telefonska številka, e-pošta 5 let.
Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje oziroma drug poseg v prostor Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje oziroma drug poseg v prostor. Ime in priimek, naziv, naslov, podatki o nepremičnini (k.o., parc. št.), namen izdaje lok. informacije, vrsta objekta in gabariti. 10 let. Lokacijska informacija za namen gradnje oziroma drug poseg v prostor se izdaja na podlagi 279. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3 povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8249) in ima značaj potrdila iz uradnih evidenc
Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen pravnega posla Izdaja potrdila o lokacijski informaciji za namen pravnega posla. Osebni podatki, ki se zbirajo so navedeni na vlogi. 5 let. Lokacijska informacija  za namen pravnega posla zase izdaja na podlagi 279. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3, povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8249) in ima značaj potrdila iz uradnih evidenc.
Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) Priprava in izdaja mnenj. Ime in priimek vlagatelja, naslov, telefonska številka, številka parcel, števila pgd, naziv in naslov projektanta. 10 let. Pravno podlago predstavlja 282. člen Zakona o urejanju prostora ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; GZ-1) ter določila, ki izhajajo iz Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).
Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto Izdaja soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto. Ime priimek, naslov, telefon, elektronska pošta, podatki o zemljišču in cesti. Arhivsko. Zakon o cestah (ZCes-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788.

Odlok o občinskih cestah.

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno – zunaj prodajaln Izdaja soglasja za prodajo blaga na drobno – zunaj prodajaln. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. 2 leti. Zakon o trgovini (ZT-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5327
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine oz. zemljišča v lasti Občine Osilnica Izdaja soglasja za uporabo javne površine. Osebni podatki, ki se zbirajo so navedeni na vlogi. 2 leti.
Vloga za izračun komunalnega prispevka Odmera višine komunalnega prispevka. Podatki investitorja (ime in priimek, naziv, naslov, telefon), podatki pooblaščenca (ime in priimek, naslov, telefon), parc. št. k.o., podatki o projektantu. 10 let. Zakon o urejanju prostora: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341.
Vloga za izredni prevoz po občinskih cestah Vloga je namenjena fizičnim in pravnim osebam, ki želijo uporabiti izredni prevoz po občinskih cestah. Podatki o vlagatelju, podatki o izrednem prevozu, podatki o posamičnih prevozih. 5 let.
Vloga za najem stavbnega zemljišča Vloga je namenjena najemu stavbnega zemljišča za fizične ali pravne osebe. Ime in priimek, naslov, telefon, EMŠO, matična številka, davčna številka, podatki o zemljišču (k.o. in parc. štev.), Trajno.
Vloga za nakup, prodajo ali menjavo stavbnega zemljišča Vloga je namenjena fizičnim in pravnim osebam, ki želijo kupiti, prodati ali zamenjati stavbno zemljišče. Ime in priimek, naslov, telefon, EMŠO, matična številka, davčna številka, podatki o zemljišču (k.o. in parc. štev.). Arhivsko.
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – zaradi vselitve v novogradnjo Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi vselitve v novogradnjo. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. Podatki o novogradnji. 5 let. Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1690.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581.

Vloga za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – socialna pomoč oz. varstveni dodatek Enoletna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vlagatelj: ime in priimek / naziv, davčna številka, elektronski naslov, telefnska številka, odločba CSD o prejemanju socialne pomoči. 5 let.
Vloga za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov Kritje pogrebnih stroškov in vlaganje terjatve na sodišče. Ime in priimek vlagatelja, naslov vlagatelja, emšo in davčna številka vlagatelja, št. TRR vlagatelja, kontaktna številka, status in razmerje do umrlega. Ime in priimek umrlega, naslov umrlega, EMŠO umrlega in datum pokopa. Podatki o materialnem položaju vlagatelja in družinskih članov. Fotokopija odločbe o prejemu denarne socialne pomoči vlagatelja, dokazila o dohodkih vlagatelja in družinskih članov, fotokopija računa pogreba. 10 let.
Vloga za prekop / prenos posmrtnih ostankov Osebni podatki se zbirajo za potrebe izdaje dovoljenja za izvedbo prekopa. Podatki vložnika: ime in priimek, stalno prebivališče, pošta in poštna številka, telefonska številka. Podatki pokojnika: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, datum smrti, kraj smrti. 5 let.
Vloga za pridobitev informacije javnega značaja Pridobitev informacije javnega značaja. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, e – naslov, telefonska številka in pooblaščencu oz zakonitem zastopniku, ime in priimek 5 let (v primeru odobritve dostopa); v primeru zavrnitve, dostopa pa arhivsko Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije Prijava rednega in podaljšanega obratovalnega časa obrata / kmetije. Odgovorna oseba prijavitelja: ime in priimek, e-pošta, telefonska številka. 2 leti. Zakon o gostinstvu (ZGos), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393
Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti Vloga je namenjena za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti. Ime in priimek, naslov, telefon, EMŠO, matična številka, davčna številka, podatki o zemljišču (k.o. in parc. štev.), 10 let.
Vloga za spremembo namenske rabe prostora Oddaja pobude za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Kontaktni podatki, parcelna št. sk.o. 5 let po sprejemu prostorskega akta. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)povezava: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8249
Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim Vloga je namenjena uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Podatki o kupcu, podatki o parceli, opis dejanskega in zemljiškoknjižnega stanja parcele / nepremičnine. Arhivsko.
Vloga za zaporo občinske ceste – zaradi izvajanja del Izdaja dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. 5 let. Zakon o cestah (ZCes-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788
Vloga za zaporo občinske ceste – zaradi prireditve Izdaja dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi prireditve. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. 5 let. Zakon o cestah (ZCes-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov. Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

 

 

8. Obrazci s področja varstva osebnih podatkov

Več informacij o pravicah posameznikov in dodatne obrazce iz področja varstva osebnih podatkov lahko najdete tudi na spletnih straneh informacijskega pooblaščenca RS na naslednji spletni povezavi: povezava.
Dostopnost