Statut Občine Osilnica in Poslovnik občinskega sveta Občine Osilnica

– Statut Občine Osilnica: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008126
– Spremembi in dopolnitve Statuta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina
– Dopolnitev Statuta Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20182683
– Poslovnik občinskega sveta Občine Osilnica
– Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

Dostopnost