Skupna uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica


SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

Sedež: Ljubljanska cesta 26,1330 Kočevje
Vodja SOU občin Kočevje, Kostel in Osilnica: Janko Kalinič
Telefon: 01 89 38 222 / 220
E-mail: sou@kocevje.si

Matična številka: 2516365000
Davčna številka: 71778802
Podračun proračuna: 01248-0100005213 pri UJP NM

Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Uradne ure
ponedeljek: 8.00 – 10.00, 11.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.30
petek: 8.00 – 10.00, 11.00 – 14.00

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava (SOU) občin Kočevje, Kostel in Osilnica je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica (Uradni list RS, št. 19/2020) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na naslednjih področjih:

  • občinski inšpekcijski nadzor
  • občinsko redarstvo
  • pravna služba
  • občinsko odvetništvo
  • notranja revizija
  • urejanje prostora
  • civilna zaščita
  • proračunsko računovodstvo
  • urejanja prometa


Delovna področja

Medobčinski inšpektorat
Medobčinski inšpektorat je pristojen za nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem občinskih predpisov (odlokov), ki jih sprejemajo občinski sveti vseh treh občin. V okviru svojih pristojnosti vodi upravne inšpekcijske postopke, kjer lahko z opozorili in ureditvenimi odločbami zahteva odpravo nepravilnosti. V primeru, da inšpekcijski zavezanec (stranka) prostovoljno v določenem roku ne odpravi nepravilnosti, inšpektor vzpostavitev zakonitega stanja doseže z izvedbo izvršilnega postopka. V okviru svojih pristojnosti vodi tudi prekrškovne inšpekcijske postopke, v katerih lahko na podlagi kazenskih določb v občinskih odlokih izreka tudi denarne globe.
Naloge medobčinskega inšpektorata se izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, plakatiranja, vključevanju v redni odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje, ter na podlagi drugih državnih in občinskih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Medobčinsko redarstvo
Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaje o cestah in o pravilih cestnega prometa, zapuščenih vozil, zakonodaje o zaščiti živali ter drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi. Medobčinski redarji so pooblaščene uradne osebe.

Pravna služba
Naloge pravne službe so priprava in vodenje postopkov javnih naročil na vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave, priprava in vodenje postopkov podelitve koncesij na vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave, priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv, varstvo osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja, vodenje postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem, priprava gradiva in sodelovanje na sejah občinskih svetov, odborov in komisij, vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov, opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v pristojnosti lokalne samouprave in druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi.

Občinsko odvetništvo
Občinsko odvetništvo deluje kot medobčinsko odvetništvo in pred sodišči ter drugimi državnimi organi zastopa občine ustanoviteljice. Po pooblastilu lahko medobčinsko odvetništvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina ustanoviteljica. Medobčinsko odvetništvo opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov občin prek pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter opravlja naloge pravnega svetovanja in druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

Notranja revizija
Notranja revizija deluje kot skupna notranja revizijska služba za občine ustanoviteljice za izvajanje nalog notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin, javnih zavodov in izvajalcev javnih služb ter drugih pravnih oseb, ki so proračunski uporabniki. Notranja revizijska služba deluje samostojno in neodvisno ter je neposredno podrejena županom občin, ki so pristopile k notranji reviziji oziroma predstojnikom posrednih proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka, katerim tudi neposredno poroča. Naloge notranje revizije so priprava dolgoročnega in letnega načrta dela, izvajanje rednih in izrednih revizij, svetovanje, izdelava letnih poročil o delovanju službe, sodelovanje z zunanjimi revizorji in druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu z veljavnimi predpisi.

Urejanje prostora
Naloge urejanja prostora so priprava in vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov in prostorskih aktov države, podaja mnenja glede skladnosti dokumentacij vezanih na prostor, vodenje postopkov in evidenc, načrtovanje prostorskih ureditev, izvajanje ukrepov in izvajanje nalog občinskega urbanista.

Civilna zaščita
Civilna zaščita SOU občin Kočevje, Kostel in Osilnica izvaja upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

Proračunsko računovodstvo
Naloge proračunskega računovodstva so sodelovanje in svetovanje pri pripravi predloga proračuna in realizaciji proračuna ter opravljanje nalog s finančnega področja proračunskega uporabnika, izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spremljanje porabe proračunskih sredstev, pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika upoštevaje vse ustrezne predpise, pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje, sodelovanje oziroma priprava polletnih in letnih poročil in sodelovanje z nadzornimi institucijami.

Urejanje prometa
Naloge službe urejanja prometa so določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov in mej naselij, določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa, določitev omejitev uporabe ceste ali dela ceste glede na vrsto prometa in hitrosti vozil, ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav, ureditev parkiranja in ustavljanja vozil, določitev območij za pešce in prehodov za pešce, določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa, načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste, načrtovanje in urejanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, strokovne in operativne naloge za potrebe Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, priprava aktov prometne ureditve.

Kontakte vseh služb najdete v imeniku v prilogi na desni strani.

Prijava nepravilnosti
Prijavo nelegalnega odlaganja odpadkov, kot tudi druge nepravilnosti, posredujte na Medobčinski inšpektorat občin Kočevje, Kostel in Osilnica, na naslednje načine:

Za prijavo nelegalnega odlaganja odpadkov vam je lahko v pomoč Obrazec – prijava nepravilnosti (v prilogi), ki pa ni obvezen. Pri prijavi drugih nepravilnosti je uporaba obrazca obvezna.

Uradne ure:
V poslovnih prostorih SOU na naslovu Ljubljanska cesta 8, 1330 Kočevje in po telefonu ob ponedeljkih od 8.00 do 9.30 in ob sredah od 15.00 do 16.30.

Kontakt:
Telefon: 01/893 82 22
E – naslov: janko.kalinic@kocevje.si

Obrazec za prijavo nepravilnosti najdete v prilogi.

DATOTEKE:
PDF Prijava nepravilnosti medobčinskemu inšpektorju [452,52 KB]

PDF Sklep o ustanovitvi Skupnega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica [1.644,26 KB]
PDF Sklep o ustanovitvi Skupnega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica [73,84 KB]

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SOU KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku SOU

 

Dostopnost