Občinska uprava Občine Osilnica

Občinska uprava opravlja v skladu z zakonom, statutom, in splošnimi akti občine upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana, z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote. Usmerja in nadzoruje jo župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine.


V občinski upravi Občine Osilnica so zaposleni:

Bernarda ČOP, Svetovalec III 
tel.št.: 01/8941-505
mob. št.: 030  450  788
(el. pošta: obcina@osilnica.si)

Področja dela in naloge so:

1. pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
2. zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
3. samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
4. vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
5. opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
6. opravljanje drugih strokovnih nalog z delovnega področja,
7. vodenje postopkov na drugi stopnji,
8. izdaja lokacijskih informacij,
9. izdelava izsekov iz prostorskega plana,
10. določanje pogojev in priprava soglasij za posege v prostor,
11. izdaja soglasij za priključitev na lokalno gospodarsko javno infrastrukturo,
nadzor in izdaja potrdil o priključitvah na komunalne vode,
12. spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
13. sodelovanje pri pripravi gradiv za občinski svet in druge organe občine,
14. pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
15. sprejemanje strank in njihovih vlog,
16. telefonska komunikacija za potrebe občinske uprave in župana,
17. vodenje postopkov vezanih na osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov,
18. vodenje postopkov vezanih na socialne občinske pomoči,
19. vodenje postopkov vezanih na denane pomoči učencem, dijakom in študentom,
20. vodenje postopkov vezanih na denarno pomoč ob rojstvu otroka,
21. priprava in ažuriranje občinskih spletnih strani,
22. vodenje postopkov vezanih na denarno pomoč v kmetijstvu in priprava poročil o državnih pomočeh,
23. strokovna pravana pomoč pri izvedbi volitev in referendumov,
24. protokolarne naloge za župana,
25. opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana.

Nives RAUH, Višji referent III
mob. št.: 030 450 789
(el. pošta: obcinaosilnica@osilnica.si)

Področja dela in naloge so:
1. Vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
2. izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih orhan na vodi evidence, pa zakon določa izdajo        potrdil o dejstvu,
3. vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
4. opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
5. sprejemanje strank in njihovih vlog,
6. telefonska komunikacija za potrebe občinske uprave,
7. vodenje postopkov vezanih na osnovno zavarovanje občanov brez prihodkov,
8. vodenje postopkov vezanih na osnovno zavarovanje občanov brez prihodkov,
9. vodenje postopkov vezanih na socialne občinske pomoči,
10. vodenje postopkov vezanih na druge občinske denarne pomoči,
11. pomoč pri pripravi investicijskih programov,
12. priprava soglasij k PGD-jem,
13. nadzor in izdaja potrdil o priključitvah na lokalno gospodarsko javno infrastrukturo,
14. opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana.

Sanja JANEŠ, računovodja V
tel.št.: 01/8941-505
(el. naslov: obcinskauprava@osilnica.si)

Področja dela in naloge Računovodje V so:
1. vodenje poslovnih knjig,
2. usklajevanje analitične in sintetične evidence,
3. sodelovanje pri pripravi periodičnih in letnih poročil.

Branko OSVALD, delovodja V

Področja dela in naloge:
1. načrtovanje dela
2. nadzorovanje drugih delavcev
3. vodenje potrebnih evidenc
4. opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu županje.

Zvonko ŽAGAR, vzdrževalec IV-II

Področja dela in naloge Vzdrževalca IV-II so:
1. spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
2. obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnihprostorov in prevoznih sredstev,
3. opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.

Rajko JANEŠ, vzdrževalec IV-II

Področja dela in naloge Vzdrževalca IV-II so:
1. spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
2. obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnihprostorov in prevoznih sredstev,
3. opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.

DATOTEKE:
PDF Evidenca zasedenosti in strukture [75,81 KB]
PDF Pravilnik – sistemizacija [268,65 KB]
PDF Kadrovski načrt [75,63 KB]

Dostopnost