Nadzorni odbor in zapisniki nadzornega odbora

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
V skladu s 37. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

• opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

Nadzorni odbor Občine Osilnica v mandatnem obdobje 2022 – 2026 sestavljajo:

– Šercer Anton , predsednik,

– Tatjana Bauer, članica,

– Dejan Žagar, član.

 


Nadzorni odbor Občine Osilnica v mandatnem obdobje 2018 – 2022 sestavljajo:

– Šercer Anton , predsednik,

– Tatjana Bauer, članica,

– Dejan Žagar, član.

 

Zapisniki sej Nadzornega odbora Občine Osilnica se nahajajo v prilogah.

Programi dela nadzornega odbora in finančni načrti za posamezno leto so prav tako objavljeni v prilogah.

 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

DATOTEKA:

Zapisnik 3. seje NO 

Vabilo na 3. sejo NO z dne 18.11.2022

Zapisnik 2. redne seje NO z dne 29.9.2022

Zapisnik 1. redne seje NO 2022
Vabilo na 1. sejo NO, z dne 22.10. 2021 s poročilom in zapisnikom
PDF Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora [319,88 KB]

PDF Zapisnik 1. redne seje z dne 7.8.2020 [71,95 KB]

PDF Finančni načrt NO za leto 2020 [40,89 KB]
PDF Letni program NO za leto 2020 [98,08 KB]

PDF Končno poročilo o opravljenem nadzoru z dne 12. 12. 2019 [157,95 KB]

PDF Zapisnik seje NO z dne 12. 12. 2019 [116,04 KB]

PDF Vabilo na 4. sejo NO, z dne 12. 12. 2019 [27,28 KB]

PDF Zapisnik 3. redne seje – 2019 [304,63 KB]
PDF zapisnik 1. redne seje NO, z dne 15. 2. 2019 [101,43 KB]

 

Dostopnost