Načrti zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.

Temelji na:
• oceni ogroženosti,
• predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti,
• razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

DATOTEKE:
PDF Načrt – požar [703,71 KB]
DELI Načrta zaščite in reševanja ob poplavah
DELI Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči
PDF Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh [707,47 KB]
PDF Deli Načrta zaščite in reševanja ob potresu [1.972,39 KB]

DELI Načrta zaščite in reševanja ob žledu

 

Dostopnost