Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica (UKINJENA)

V letu 2009 je bil ustanovljen skupni organ občinske uprave občin Kostel in Osilnica
– “Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica”. Področja delovanja skupne uprave so:- občinske inšpekcije,

– občinske računovoske in finančne službe,
– prostorsko načrtovanje in varstvo okolja;
– zagotavljanje in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.V sklopu medobčinske uprave je ustanovljen Medobčinski režijski obrat za zagotavljanje nalog občinskih javnih služb. Predstojnika “Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica” sta župana, in sicer župan Občine Kostel, Valentin Južnič in župan Občine Osilnica, Antun Volf. Medobčinsko upravo vodi vodja (Aleš Marolt, tajnik Občine Kostel), ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.

Na spodnjih dveh povezavah se nahajata Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica:

– http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092316

– http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105383

– www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0129/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-organa-skupne-obcinske-uprave-medobcinska-uprava-obcin-kostel-in-osilnica

Na “Medobčinski upravi občin Kostel in Osilnica” so zaposleni:

• Sanja JANEŠ, računovodja V (el. naslov: obcinskauprava@osilnica.si in sanja.janes@kostel.si)

Področja dela in naloge Računovodje V so:

1. vodenje poslovnih knjig,
2. usklajevanje analitične in sintetične evidence,
3. sodelovanje pri pripravi periodičnih in letnih poročil.

• Zvonko ŽAGAR, vzdrževalec IV-II

Področja dela in naloge Vzdrževalca IV-II so:1. spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
2. obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnihprostorov in prevoznih sredstev,
3. opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.

• Rajko JANEŠ, komunalni delavec III

Področja dela in naloge Komunalnega delavca III so:

1. izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb,
2. vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,
3. izvajanje drugih nalog s področja komunalne dejavnosti.

DATOTEKE:

Dostopnost