Lokalne volitve 2014

Spoštovani,
na desni strani najdete:
– poročilo Občinske volilne komisije Občine Osilnica o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Osilnica in
– poročilo Občinske volilne komisije Občine Osilnica o izidu voitev župana Občine Osilnica

v okviru rednih lokalnih volitev z dne 05. 10.2014.

 

_______________________________________________________________________

 

NUJNO – OBVESTILO O PREDČASNEM GLASOVNJU – NAHAJA SE NA DESNI STRANI, V PRIPONKI

 

______________________________________________________________________

 

JAVNA OBJAVA SEZNAMA KANDIDATOV:

– ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA IN
– ZA ŽUPANA OBČINE OSILNICA

SE NAHAJA NA DESNI STRANI, V PRIPONKI.

Kandidati po posameznih občinah so vidni na naslednjem spletnem naslovu: http://www.volitve.gov.si/lv2014/kandidati/seznam_obcin.html

_______________________________________________________________________

Spoštovani,
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je imela dne, 10.09.2014 svojo 2. redno sejo, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi:

– Sklep o višini nadomestil predsednikom volilnih odborov in njihovim namestnikom ter članom volilnih odborov in njihovim     namestnikom;
– Sklep o izvedbi predčasnega glasovanja v okviru rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica in v okviru          rednih volitev župana Občine Osilnica;
– Sklep o imenovanju volilnega odbora – predčasno glasovanje;
– Sklep o imenovanju volilnega odbora za volišče št. 1 – Osilnica;
– Sklep o imenovanju volilnega odbora za volišče št. 2 – Papeži;
– Sklep o imenovanju volilnega odbora za volišče št. 3 – Bosljiva Loka.

Sklepi se nahajajo kot priponke, na desni strani.

_____________________________________________________________________________

Vse informacije  in obrazci (sporočilo o organizatorju volilne kampanje, obrazci kandidatur,…) v zvezi z lokalnimi volitvami 2014, se nahajajo na naslednji povezavi:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2014

_____________________________________________________________________________

Spoštovani,
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je imela dne, 23.07.2014 svojo 1. sejo, na kateri sta bila sprejeta naslednja sklepa:
– Ugotovitveni sklep št.: 041-0004/2014-4 in
– Sklep o določitvi volišč na območju Občine Osilnica št.: 041-0004/2014-5.

Oba sklepa se nahajata na desni strani, v priponki.

______________________________________________________________________________

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Razpis rednih volitev se nahaja na spodnji povezavi:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014

________________________________________________________________________

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV – UPB3 (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo -UPB3, 45/2008 in 83/2012) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/2008 in 5/2008 -popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 24. redni seji dne 04.07.2014 sprejel

S  K  L  E  P

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

 

1. člen

Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

V Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica se za dobo štirih let imenujejo:

1. Predsednik: Blaž Volf, Kočevje, Trg zbora odposlancev 60, p. 1330 Kočevje

2. Namestnik predsednika: Nataša Prelesnik, Kočevje, Kocljeva ulica 5, p. 1330 Kočevje

3. Član: Tanja Žagar Majetić, Sela 29, p. 1337 Osilnica

4. Namestnik člana: Darja Vesel, Sela 28, 1337 Osilnica

5. Član:Marjeta Ožbolt, Grintovec 3, 1337 Osilnica

6. Namestnik člana: Aleš Žagar, Bezgovica 5, 1337 Osilnica

7. Član: Tatjana Bauer, Ložec 1a, 1337 Osilnica

8. Namestnik člana: Ankica Konečnik, Ribjek 4, 1337 Osilnica

2. člen

Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-0011/2014/4
Osilnica, dne 04.07.2014

Župan
VOLF Antun

DATOTEKE:
PDF Sklep – VO – Osilnica [659,16 KB]
PDF Sklep – VO – predčasno [644,23 KB]
PDF Sklep – izvedba predčasnega glasovanja [566,20 KB]
PDF Sklep o višini nadomestil – VO [681,78 KB]
PDF Ugotovitveni sklep [552,08 KB]
PDF Sklep – volišča [684,86 KB]
DOC Predčasno glasovanje [39,42 KB]
PDF Sklep – VO – Bosljiva Loka [638,78 KB]
PDF Sklep – VO – Papeži [642,78 KB]

Dostopnost