Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Osilnica

S sklepom Občinskega sveta Občine Osilnica z dne 07.12.2018 in z dne 11.5.2020 je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:

  • KNAUS Željko, predsednik
  • ŠERCER Mirjana, član
  • ŠTIMEC Anamarija, član

23. člen Statuta Občine Osilnica določa:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

Dostopnost