Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Osilnica

S sklepom Občinskega sveta Občine Osilnica z dne 02.12.2022 je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:

  • KONEČNIK Ankica, predsednik
  • VESEL Darko, član
  • ŠTIMEC Matej, član

23. člen Statuta Občine Osilnica določa:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

 

Zapisnik 2. seje KMVVI

Vabilo na 1. sejo z gradivom

Zapisnik 1. seje KMVVI

Dostopnost