Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Osilnica

S sklepom Občinskega sveta Občine Osilnica z dne 02.12.2022 in sklepom Občinskega sveta z dne 29.3.2024 je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:

  • KONEČNIK Ankica, predsednik
  • ŠTIMEC Matej, član
  • ŠERCER Mirjana, član

23. člen Statuta Občine Osilnica določa:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

 

 

Sklic 6. redne seje

Zapisnik 6. redne seje

 

 

Sklic 5. redne seje

Zpisnik 5. redne seje

 

 

Sklic 4. redne seje

Gradivo za 4. redno sejo

Zapisnik 4. redne seje

 

 

Sklic 3. seje KMVVI

Gradivo za 3. sejo

 

Zapisnik 2. seje KMVVI

 

Vabilo na 1. sejo z gradivom

Zapisnik 1. seje KMVVI

Dostopnost