Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

 

• naziv organa: Občina Osilnica
• sedež: Osilnica 11, 1337 Osilnica
• tel.: 01/8941-505
• elektronski naslov: obcina@osilnica.si
• matična številka: 5874220
• transakcijski račun: SI56 0128 8010 0005 193o odgovorna oseba: Alenka Kovač, županja
o datum 1. objave kataloga: 18. 6. 2007
o datum zadnje spremembe: 28. 1. 2019

Katalog je dostopen na spletni strani Občine Osilnica (http://www.osilnica.si) in v pisni obliki na sedežu občine v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 16. ure in v petek od 7. do 14. ure.

Pravna podlaga kataloga:
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Uredba o posredovanju informacij javnega značaja


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA:

• Delovno področje občine
Katalog pristojnosti občin
Občina Osilnica samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene s statutom Občine Osilnica v skladu z zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, zdravstveno dejavnost ter službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene invalide in ostarele, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odvažanje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, ureja javni mir v občini in druge lokalne zadeve javnega pomena.
• Organi občine:
Organigram občinske uprave Občine Osilnica in zaposleni

• Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

  – pristojna oseba: Alenka Kovač, Osilnica 11, 1337 Osilnica
– tel. št.: 01/8941-505, el. naslov: obcina@osilnica.si
• Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni register:
Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Temeljni predpisi za lokalno samoupravo:
Zakon o financiranju občin  (Uradni list RS, št. 123/0657/0836/1114/15 – ZUUJFO, 71/1721/18 – popr.80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US)
Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96, 28/01 Odl. US, 72/05 – ZLS-M)
• Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
• Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Obrazci in upravni postopki

 

   – Seznam vrst upravnih postopkov: 

Katalog pristojnosti občin

                            • Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov:

 Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja:

 

št. 1
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest, Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
št. 2
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari

Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

št. 3
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine

Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

št. 4
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
št. 5
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine

Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

št. 6
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
št. 7
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
št. 8
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
št. 9
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih

Opis in pogoji dostopa do evidence: /Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  • Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Ime informatizirane zbirke:                 Prostorski informacijski sistem občin – PISO

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB2 in 117/2006-ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03 in 76/05, v nadaljevanju: uredba). Le-ta v 16. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:
Za brskanje po naši spletni strani potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali katerikoli novejši brskalnik.

 Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Osilnica 11, 1337 Osilnica v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 – 15.00 ure, sreda: 7.00 – 16.00 ure ter petek: 7.00 – 14.00 ure.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
Osebni dostop na sedežu občine ali dostop po elektronski pošti.

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski pošti

Formalna zahteva: – zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se poda na uradni elektronski naslovu občine Osilnica: obcina@osilnica.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: /
Delni dostop: /

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo je za vsakogar brezplačen, prav tako ne zaračunavamo materialnih stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, in sicer prepis, fotokopija, elektronski zapis,…

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Glede na to, da Občina Osilnica velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja, upravnega odločanja,…) ažurno objavlja na svoji spletni strani, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.

Informacije preko interaktivnega spletnega servisa v rubriki Kontakt – »Vprašanja in pobude«
Novinarska vprašanja o delu občinske uprave.
Vprašanja o javnih razpisih.

 

6. DOKUMENTI:

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009 (datoteka se nahaja na dnu strani)
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010 (datoteka se nahaja na dnu strani)
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011 (datoteka se nahaja na dnu strani)

7. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V PDF je objavljen spodaj.

 

DATOTEKE:

PDF letno poročilo 2013
DOC letno poročilo 2012
DOC letno poročilo 2011
DOC porocilo 2010
DOC porocilo 2009

Dostopnost